Nedenfor følger Bærum Rideklubbs vedtekter etter siste oppdatering mars 2009:


§ 1 Stiftelse

Klubbens navn er Bærum Rideklubb, og er stiftet 26. januar 1968.

§ 2 Formål

Bærum Rideklubbs formål skal være å fremme ridesporten, interessen for og kunnskap om hesten og dennes benyttelse til ridesport. Dette skal søkes oppnådd ved avholdelse av konkurranser i dressur, sprang etc. Samt å ivareta medlemmenes interesser ved felles fremtreden utad.

§ 3 Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo og Akershus idrettskrets samt Norges Rytterforbund og de særforbund som klubbens generalforsamling gjør vedtak om å slutte seg til.

§ 4 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan opptas som medlem.

Søknad om medlemsskap skal være skriftlig, og ved innmelding oppgis fødselsdato, bopel og yrke og om søkeren før har vært medlem av klubb tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptagelse skal straks innføres i medlemskartoteket. Et medlem kan ikke tas opp dersom forpliktelser til annen klubb ikke er oppfylt (jf. NIF lov § 36).

Etter styrets forslag kan generalforsamlingen oppta som æresmedlemmer av klubben personer som har gjort seg høyt fortjent av denne.

Medlemmer kan ikke representere andre klubber i konkurranser innenfor ridesportens disipliner.

Ethvert medlem skal overholde NIF og dets organisasjoners, samt klubbens lover og bestemmelser.

§ 5 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes vært år av generalforsamlingen. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Medlemmer under 15 år har adgang til alle klubbens møter, med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år mister sine rettigheter, og kan av styret strykes fra klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent særlig vektige grunner.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig med det antall stemmeberttigede medlemmer som møter (Kfr. NIFs lov §9).

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Dagsorden på generalforsamlingen er som følger:

1. To av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer velges til å undertegne generalforsamlingens protokoll. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.

2. Godkjennelse av innkallingens lovlighet

Deretter behandles:

3. Årsberetning

4. Regnskap i revidert stand

5. Innkomne forslag

6. Opprettelse eller nedleggelse av særutvalg

7. Valg av:

a. Hovedstyre: leder, nestleder, minst 5 hovedmedlemmer hvorav 1 medlem skal fungere som leder i sprangutvalget, 1 medlem skal fungere som leder i dressurutvalget og 1 medlem som leder i arrangementsutvalget. 2 varamenn.

b. 2 revisorer

c. Representanter til ting i de idrettsorganisasjoner klubben er tilsluttet, overensstemmende med disse organisasjoners bestemmelser.

Annethvert år velges hhv. leder og to styremedlemmer, samt to vararepresentanter – det neste året velges nestleder, tre styremedlemmer samt to vararepresentanter.

Valgene kan foretas enkeltvis eller en bloc innen hvert av punktene a, b og c.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. Minst en stemme mer enn halvparten av avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget av loddtrekning.

Når et valg foretas en bloc, må en gruppe kandidater for å anses som valgt, oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis en gruppe kandidater ikke har oppnådd flertall, foretas bundet omvalg mellom de to grupper som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget av loddtrekning.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

8. Fastsettelse av medlemskontingenten.

Alle avtemminger foregår skriftlig dersom en av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Forslag må være styret i hende senest 8 dager før generalforsamlingen, og saksliste skal foreligge 1 uke før generalforsamlingen.

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når annet ikke er bestemt i loven.

De vedtak som gjøres, må være i overensstemmelse med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller ¼ av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinær generalforsamling og innkalles med minst 14 dagers varsel.

Overordnet idrettsmyndighet kan også forlange innkalling til ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen. Ingen andre saker kan behandles.

§ 8 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det ønskelig.

§ 9 Styret

Klubben ledes av et hovedtyre bestående av leder, nestleder og minst 5 hovedstyrenedlemmer. Leder, eventuelt vararepresentanten for denne, i hvert av de særutvalg klubben har opprettet, er alltid medlem av hovedstyret.

For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være til stede.

Beslutninger treffes ved simpelt flertall, og ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 10 Styrets arbeid

Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Lederen, eller den hovedstyret gir fullmakt, skal anvise alle utbetalinger og bevilgninger. Lederen leder styrets forhandlinger og klubbens møter, hvis ikke annet er fastsatt.

Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.

Det skal føres protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og generalforsamlinger.

Revisor skal gjennomgå regnskapet minst en gang pr. år, og ellers så ofte det finnes hensiktsmessig.

§ 11 Særutvalg

Har klubbens generalforsamling vedtatt å opprette særutvalg, velges hvert enkelt særutvalgs leder av generalforsamlingen. Lederen i hvert utvalg oppnevner selv de øvrige medlemmer av utvalget. Særutvalgets medlemmer skal godkjennes av styret. Særutvalgets leder er medlem av styret. Ved forfall skal nestleder eller annet medlem av utvalget møte i styret. Særutvalget er økonomisk underlagt styret som bestemmer i hvilken utstrekning særutvalget skal forplikte klubben.

Særutvalgene skal behandle alle saker som gjelder utvalgets fagområde, enten på eget initiativ, eller etter pålegg fra hovedstyret. I saker som kun vedrører utvalget, handler utvalget selvstendig.

Særutvalget skal føre protokoll over sine møter. Protokollen forelegges første styremøte. Særutvalgene skal i god tid før generalforsamlingen fremlegge for hovedstyret full rapport om utvalgets virksomhet i løpet av året.

§ 12 Stiftelse

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, etter å ha vært oppført på dagsordenen, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 13 kan ikke endres.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, etter at forslag om dette først er oppført på dagsordenen som er tilstilet medlemmene minst 14 dager i forveien. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, avholdes ekstraordinær generalforsamling 1 måned senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak herom foregår som bestemt for lovendringer.

Ved eventuell oppløsning avsettes klubbens eiendeler til et fond for fremme av ridesporten. Fondet forvaltes av Norges Rytterforbund etter godkjennelse av idrettsstyret.
 Bærum, 16. februar 2004.